wlasnosc-ntelektualna

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWO KONKURENCJI

W zakresie prawa własności intelektualnej Kancelaria oferuje m.in.:

 • opracowywanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych z zakresu praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;
 • przygotowywanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych;
 • prowadzenie sporów dotyczących praw autorskich, naruszenia dóbr osobistych, naruszenia prawa do wizerunku;
 • zabezpieczanie interesów twórców;
 • opracowywanie opinii oraz doradztwo z zakresu praw własności przemysłowej;
 • przygotowywanie i weryfikacja umów dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how;
 • prowadzenie badań znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • prowadzenie sporów dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how;
 • opracowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w sprawach antymonopolowych;
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych;
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu zbiorowych interesów konsumentów;
 • weryfikacja i opracowywanie umów oraz regulaminów, zawieranych z udziałem konsumentów;
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (zakazana reklama, nieuczciwe naśladownictwo, pasożytnictwo, przestrzeganie tajemnic handlowych itp.);
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sprawach przed sądami powszechnymi zainicjowanych  odwołaniami od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • opracowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

W ramach praktyki z zakresu prawa własności intelektualnej Kancelaria współpracuje z pracownikami naukowymi Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z rzecznikami patentowymi.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE