fundacje

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Kancelaria oferuje wsparcie prawne podmiotom z tzw. trzeciego sektora, tj. organizacji pozarządowych, m.in. szczególności stowarzyszeń i fundacji, w szczególności w zakresie:

  • doradztwa przy ustanawianiu fundacji, zakładaniu stowarzyszeń lub innych organizacji pozarządowych oraz  przy wyborze właściwej formy prawnej danej organizacji;
  • dokonywania zgłoszeń do właściwych rejestrów;
  • opracowywania i opiniowania statutów organizacji oraz konsultowania w nich zmiany;
  • doradzania przy uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego i rejestracji zmian statutowych we właściwym rejestrze;
  • świadczenia bieżącej obsługi prawnej, w tym w zakresie działalności statutowej i gospodarczej tych organizacji oraz doradztwa przy wyborze sposobu i formy prowadzenia przez daną organizację działalności gospodarczej;
  • konsultowania podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia przedsięwzięć z zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej tych organizacji oraz prowadzenia obsługi prawnej tych przedsięwzięć;
  • sporządzenie regulaminów działalności organów statutowych.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE