PUBLIKACJE W CZASOPISMACH PERIODYCZNYCH

 • J. Kołacz, Z problematyki wykładni art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych, Samorząd Terytorialny 2016/6
 • J. Kołacz, Wybrane aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem konstrukcji spółek kapitałowych, Państwo i Prawo 2015/1
 • J. Kołacz, Wzajemne relacje postępowania rejestrowego i procesowego w sprawach dotyczących sprzecznych z prawem uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych,
  Monitor Prawa Handlowego 2013/4
 • J. Kołacz, Spółka z o.o. jako forma prawna grupy producentów rolnych,
  Rejent 2013/9
 • J. Kołacz, Ustanawianie wieczystego użytkowania gruntów warszawskich de lege lata,
  Rejent 2013/5
 • J. Kołacz, Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej spoza grona właścicieli lokali – obowiązek posiadania licencji zarządcy,
  Monitor Prawniczy 2013/8
 • J. Kołacz, O możliwości sądowego dochodzenia przez inwestorów prawa do informacji w postępowaniu przed sądem powszechnym,
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012/11
 • J. Kołacz, J. Wszołek, Specyfika prospektów informacyjnych jako środka ochrony konsumentów na przykładzie ustawy deweloperskiej oraz ustawy o timeshare,
  Rejent 2012/9
 • J. Kołacz, Przedstawienie dokumentu tożsamości jako obowiązek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo w świetle prawa o aktach stanu cywilnego,
  Samorząd Terytorialny 2012/9
 • J. Kołacz, O możliwości dochodzenia stwierdzenia nieistnienia członkostwa w zarządzie, bądź radzie nadzorczej spółki handlowej,
  Monitor Prawniczy 2012/12
 • J. Kołacz, Kilka uwag odnośnie momentu podania prospektu emisyjnego do wiadomości publicznej,
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012/3
 • J. Kołacz, Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez szkoły wyższe,
  Państwo i Prawo 2012/3
 • J. Kołacz, Kilka uwag o adresie do doręczeń pism sądowych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
  Przegląd Sądowy 2011/11-12
 • J. Kołacz, „Tradycyjny” sposób podania prospektu emisyjnego do wiadomości publicznej – kilka uwag na kanwie art. 47 ustawy o ofercie publicznej,
  Przegląd Praw Handlowego 2011/10
 • J. Kołacz, Know-how as an in-kind contribution to commercial companies: an in a nutshell analysis under the Polish company law,
  Social Science Research Network Electronic Paper Collection, czerwiec 2011
 • J. Kołacz, Faktura VAT bez podpisu nabywcy jako podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006r.,  II CSK 131/2005,
  Palestra 2011/5-6
 • J. Kołacz, Ponoszenie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztów wykonywania wybranych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w ramach postępowania karnego – po nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego,
  Prokuratura i Prawo 2011/6
 • J. Kołacz, Data powstania długu spółki jako okoliczność przesądzająca o kręgu podmiotowym roszczenia z art. 299 k.s.h.,
  Prawo Spółek 2011/5
 • J. Kołacz, Uprawnienia do emisji jako towary w świetle nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  Przegląd Prawa Handlowego 2011/2
 • J. Kołacz, Penalizacja czynności odnoszących się do weksla in blanco – glosa do uchwały SN  z 21.03.2007 r. (I KZP 2/07),
  Przegląd Sądowy
 • J. Kołacz, Wykazanie bezskuteczności jednego sposobu egzekucji jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność z tytułu art. 299 k.s.h.,
  Prawo Spółek 2010/12
 • J. Kołacz, Wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia na zawarcie przez spółkę umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości,
  Prawo Spółek 2010/10
 • J. Kołacz, Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym – zagadnienia wybrane,
  Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2009
 • J. Kołacz, Sytuacja prawna członka wspólnoty mieszkaniowej spłacającego jej zobowiązanie,
  Monitor Prawniczy 2010/9
 • J. Kołacz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 września 2009 r., II OSK 951/09,
  Samorząd Terytorialny 2010/6
 • J. Kołacz, O skierowaniu sprawy z postępowania nakazowego do postępowania upominawczego – raz jeszcze,
  Przegląd Prawa Handlowego 2010/6
 • J. Kołacz, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 kwietnia 1997 r., SA/Rz 212/96,
  Prawo Spółek 2010/2
 • J. Kołacz, Dopłaty czy quasi-dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia wybrane,
  Monitor Prawniczy 2009/8
 • J. Kołacz, Weksel in blanco jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 310 § 1 kodeksu karnego,
  Prokuratura i Prawo 2009/7-8
 • J. Kołacz, Weksel „należycie wypełniony” jako podstawa wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  Przegląd Sądowy 2009/6
 • J. Kołacz, Piercing the corporate veil – odpowiedzią na nadużycie formy prawnej spółki? (cz. II);
  Prawo Spółek 2009/6
 • J. Kołacz, Piercing the corporate veil – odpowiedzią na nadużycie formy prawnej spółki? (cz. I);
  Prawo Spółek 2009/5
 • J. Kołacz, Polish company law: a few remarks on legal history and foreign inspirations,
  Social Science Research Network Electronic Paper Collection, marzec 2009
 • J. Kołacz, Prowadzenie korporacyjnych stron internetowych przez spółki publiczne – możliwość czy prawny obowiązek?,
  Prawo Spółek 2009/3
 • J. Kołacz, Wpływ zmian w składzie wspólników spółki z o.o. na treść umowy spółki,
  Prawo Spółek 2008/11
 • J. Kołacz, Dyrektywa 2007/36 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy,
  Monitor Prawniczy 2008/9
 • J. Kołacz, Likwidacja spółki kapitałowej – jedno czy dwa sprawozdania?,
  Prawo Spółek 2008/7-8
 • J. Kołacz, Obrót uprawnieniami do emisji – zagadnienia konstrukcyjne,
  Przegląd Prawa Publicznego 2008/7-8
 • J. Kołacz, Jeszcze o „złotym wecie” Skarbu Państwa,
  Prawo Spółek 2008/5
 • J. Kołacz, Wybrane aspekty funkcjonowania spółki cichej,
  Prawo Spółek 2008/4
 • J. Kołacz, Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej,
  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2008/2
 • J. Kołacz, Przekształcenie spółek kapitałowych w sytuacji istnienia straty bilansowej,
  Prawo Spółek 2008/2
 • J. Kołacz, Zasadność kryterium wysokości opłaty proponowanej przez uczestników przetargu, jako podstawy udzielenia koncesji,
  Kwartalnik Prawa Publicznego 2008/1-2
 • J. Kołacz, Weksel i czek jako przedmiot wkładu do spółek kapitałowych,
  Prawo Spółek 2007/10
 • J. Kołacz, Nowe dobre praktyki w spółkach publicznych,
  Przegląd Prawa Handlowego 2007/9
 • J. Kołacz, Obowiązki informacyjne uczestników rynku kapitałowego a tajemnica bankowa. (cz. II),
  Prawo Bankowe 2007/9
 • J. Kołacz, Obowiązki informacyjne uczestników rynku kapitałowego a tajemnica bankowa. (cz. I),
  Prawo Bankowe 2007/7-8
 • J. Kołacz, Odpowiedzialność subsydiarna a postępowanie egzekucyjne – orzecznictwo sądów apelacyjnych z komentarzem – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 kwietnia 2006 r. I ACz 1172/2006,
  Prawo Spółek 2007/7-8
 • J. Kołacz Reformy corporate governance w Europie kontynentalnej (L. Enriques, P. Volpin,),
  Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego 2007/2
 • J. Kołacz, Odszkodowanie umowne z art. 356 ksh a kara umowna,
  Prawo Spółek 2007/1
 • J. Kołacz, Zwolnienie uczelni wyższych z podatku od nieruchomości,
  Monitor Podatkowy 2006/10