prawo_gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

W ramach praktyki w zakresie prawa gospodarczego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty podejmowania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej, w tym m.in.:

  • opracowywanie dokumentacji (statutów, umów spółek, aktów fundacyjnych itp.) niezbędnej do utworzenia poszczególnych form organizacyjnych, w których prowadzona może być działalność, w tym zwłaszcza: spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jak też przedstawicielstw lub oddziałów podmiotów zagranicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • opracowywanie dokumentacji oraz reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych;
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej: uchwał organów (Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń), statutów, regulaminów, protokołów, zawiadomień, zarządzeń itp.;
  • reprezentację Klientów w sporach korporacyjnych, w tym w postepowaniach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, fundacji oraz spółdzielni;
  • opracowywanie i negocjowanie umów handlowych, w tym zwłaszcza umów o współpracy, umów dystrybucyjnych, umów agencyjnych, umów dostawy, umów o roboty budowlane (w tym również kontraktów FIDIC oraz bazujących na wzorach UZP) itp.
  • opracowywanie dokumentacji w obrocie przedsiębiorstwami: raportów pre-transakcyjnych (due diligence), umów zbycia/dzierżawy przedsiębiorstwa;
  • opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;
  • prowadzenie procedur i postępowań związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych;
  • prowadzenie procedur i postępowań związanych z łączeniem, podziałem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych;
  • prowadzenie procedur i postępowań związanych z likwidacją podmiotów gospodarczych.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE